神野大地 – GQ Japan

神野大地  –  GQ Japan  KEN YOSHIMURA HAIR